Zwroty i reklamacje

WYMIANA TOWARU

 1. Klient ma prawo wymienić towar na inny, jeżeli zakupione obuwie okaże się za ciasne, za luźne, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.
 2. Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem.
 3. Możliwa jest wymiana na zupełnie inny model obuwia w innej, bądź tej samej cenie. W przypadku konieczności dopłaty, należy przelać kwotę równą różnicy w cenie. W przypadku gdy wymiana będzie na tańszy model obuwia, różnicę zwracamy, dlatego proszę podać numer konta bankowego oraz dane właściciela rachunku na formularzu wymiany.
 4. Obuwie należy odesłać na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz z wypełnionym formularzem wymiany (dostępny do pobrania poniżej).

  Pobierz formularz wymiany towaru
 5. Wymieniany produkt proszę wysłać na adres:

  Producent Obuwia "Krzysiek" Piotr Krzysiek
  ul. ks. Zygmunta Kuźmy 171, 34-105 Stanisław Górny

 

ZWROT TOWARU

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 7 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT do zwracanych produktów. Bezpośrednie koszty odesłania produktów ponosi Klient.
 3. Zwracany produkt powinien zostać odesłany na adres:

  Producent Obuwia "Krzysiek" Piotr Krzysiek
  ul. ks. Zygmunta Kuźmy 171, 34-105 Stanisław Górny

 4. Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany poniżej).

  Pobierz formularz zwrotu towaru
 5. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Producent Obuwia "Krzysiek" może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Producenta Obuwia "Krzysiek". Producent Obuwia "Krzysiek" nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJA TOWARU

 1. Producent Obuwia "Krzysiek" zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
 1. Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
 1. Producent Obuwia "Krzysiek" ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Producenta Obuwia "Krzysiek" z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Producent Obuwia "Krzysiek" niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Producent Obuwia "Krzysiek" nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Producenta Obuwia "Krzysiek" usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Producent Obuwia "Krzysiek". Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Producent Obuwia "Krzysiek" może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.
 5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamację prosimy składać na adres:

  Producent Obuwia "Krzysiek" Piotr Krzysiek
  ul. ks. Zygmunta Kuźmy 171, 34-105 Stanisław Górny

 6. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (dostępny poniżej). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Producenta Obuwia "Krzysiek" do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany poniżej).

  Pobierz formularz reklamacyjny towaru

 

 1. Gwarancja
 1. Produkty objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Gwarancji udziela Producent Obuwia "Krzysiek" Piotr Krzysiek, ul. ks. Zygmunta Kuźmy 171, 34-105 Stanisław Górny zwany w dalszej części dokumentu „Gwarantem”.
 3. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 5. Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w siedzibie sklepu, w którym zakupiony został reklamowany Towar.
 6. Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.
 7. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl